Havenreglement

HAVENREGLEMENT  VVW Ieperlee.

Dit reglement is een aanvulling van de statuten, goedgekeurd door de Raad van Bestuur en kan te allen tijde gewijzigd worden.

1        INLEIDING.
1.1
Elk lid wordt verondersteld de inhoud van het havenreglement te kennen. Het havenreglement heeft tot doel de statuten van de vereniging aan te vullen. Deze aanvullende voorschriften moeten een effectiever beheer van de vereniging mogelijk maken.
1.2          
Het havengebied wordt beheerd door het Bestuur van de Jachtclub VVW Ieperlee vzw. De havenmeester, zijn vervanger en de leden van het Bestuur zijn bevoegd voor het doen naleven van het havenreglement.
1.3          
De Jachtclub VVW Ieperlee vzw, is een club waarin ieder lid en zijn genodigden geacht worden zich hoffelijk, beleefd en kameraadschappelijk te gedragen ten overstaan van de andere leden en respect te hebben voor de ter beschikking gestelde terreinen en de infrastructuur.
1.4          
Iedereen die het clubgebied betreedt, dient de reglementen te eerbiedigen, alsook een sportieve tucht te handhaven, noch de clubgeest te bezoedelen, noch daden te stellen die indruisen tegen de openbare orde en goede zeden.
1.5          
De term “Leden” in dit reglement, beduidt alle Effectieve, Toegetreden, Steunende en Ereleden met inbegrip van hun inwonende gezinsleden.
1.6          
Het Bestuur behoudt zich het recht voor om aan de reglementen wijzigingen aan te brengen. Deze zullen aan de leden kenbaar worden gemaakt en/of per Email, per gewone post, per aangetekende zending.

2        ALGEMENE VOORSCHRIFTEN.

2.1            
Het Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk van België is van toepassing in de haven. Ieder vaartuig moet deze reglementen aan boord hebben.

Ieder vaartuig in onze haven  moet zich in orde stellen met deze  plaatselijke wetgeving.

2.2            
De toegang tot de haven is voorbehouden enkel aan leden van de Jachtclub VVW Ieperlee vzw, hun genodigden, de opvarenden van vaartuigen op doorreis.

2.3            Alle opmerkingen dienen schriftelijk en leesbaar ondertekend met naam en adres aan het Bestuur overgemaakt per gewone post, per aangetekende zending.

2.4          
De booteigenaar, bestuurders evenals de opvarenden en de aanwezigen in het havengebied worden geacht de inhoud van het havenreglement te kennen en er zich naar te schikken. Zij moeten tevens de richtlijnen opvolgen die worden gegeven door de aangestelde van Waterwegen en Zeekanaal, de havenmeester, zijn vervanger of een bestuurslid van de club.

2.5          
Het havengebied wordt gecontroleerd door Waterwegen en Zeekanaal en door de havenmeester.

2.6          
De havenmeester of zijn vervanger is dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur op marifoonkanaal 77 of  op GSM.

3        ESTETISCHE VEREISTEN.

3.1            
In onze jachthaven zijn alleen authentieke en esthetisch verantwoorde jachten toegelaten.

3.2          
Alle jachten dienen uiterlijk zindelijk en in goed onderhouden toestand te vertoeven.

3.3          
Ieder clublid dient naar best vermogen er voor te zorgen, dat de plaats welke hem ter beschikking wordt gesteld of waar hij heeft vertoefd, in ordentelijke staat wordt gehouden.

4        IDENTIFICATIE VAN DE JACHTEN.

4.1          
Alle plezierboten moeten aan weerszijden of vooraan, in letters van tenminste 8 cm hoogte en 1 cm dikte, de  naam van het schip aangeven en op de achtersteven de naam van de thuishaven, de naam van het schip en eigenaar.

4.2          
Zij moeten tevens van het wettelijke immatriculatie plaatje (blauw met gele cijfers) voorzien zijn, te bevestigen aan hekzijde, stuurboordzijde.

4.3          
Het waterwegenvignet dient aan hekzijde, bakboordzijde bevestigd te zijn en het waterwegenkaartje moet de correcte gegevens bevatten.

5        LIGPLAATSEN.

5.1            
De havenmeester kent de vaste ligplaatsen toe, na overleg met de Raad van Bestuur. Bij elke aanvraag voor een ligplaats dient er een formulier ingevuld te worden en tevens een aanvraag om toetreding als lid.  Zonder deze formulieren kan er geen toelating verkregen worden. De ballotagecommissie (het Bestuur) dient zich niet te verantwoorden over het besluit aan de aanvrager. De aanvraag is slechts 3 maanden geldig.

5.2          
Elke ligplaats is voorzien van een nummer en letter dat correspondeert met de nummer/letter van de ligplaatshouder.

5.3          
De schipper die zijn ligplaats voor meer dan 24 uur verlaat moet dat aan de havenmeester of zijn vervanger melden om zijn plaats gedurende die afwezigheid, door passanten te laten gebruiken. De ligplaatshouder zal hiervoor geen vermindering op het liggeld of andere vergoeding kunnen eisen.

5.4          
De ligplaatshouder mag zonder schriftelijke toelating van het Bestuur geen wijzigingen of toevoegingen aan de hem ter beschikking gestelde infrastructuur doen of laten doen.

5.5          
Het doorverhuren of zelfs gratis aan andere ter beschikking stellen van ligplaatsen door de huurder, zonder toelating van het Bestuur, is strikt verboden.

5.6          
Ook het verhuren van jachten, vaartuigen of het aanwenden ervan voor eender welk commercieel doel, is verboden, tenzij schriftelijke toelating van het Bestuur.

5.7          
De werkzaamheden die gebeuren binnen het havengebied moeten zich beperken tot het gewone onderhoud van de boot. Andere of grotere werkzaamheden dienen elders te gebeuren.

5.8          
Twee maanden voor het einde van het kalenderjaar is de booteigenaar gehouden het Bestuur te verwittigen indien hij afziet van zijn ligplaats in de haven. Zonder verwittiging verlengd het lid stilzwijgend zijn lidmaatschap en ligplaats aan de club voor één jaar en het behoud van zijn ligplaats voor het volgende seizoen.

5.9          
Bij onderhandse of openbare verkoop van een boot wordt de ligplaats niet mee overgenomen, ook niet in geval van overdracht of omruiling van de boot. Voornoemde boot blijft onderworpen aan de geldende tarieven zolang ze in de haven ligt. De nieuwe eigenaar neemt niet automatisch de bestaande overeenkomst over omdat deze met de vorige eigenaar afgesloten werd.

5.10      
Rechten van ligplaats zijn niet overdraagbaar.

5.11      
De vaste ligplaatsen worden per jaar na vereffening van de verschuldigde bedragen aangewezen.

5.12      
Het gebruik van een andere dan aangeduide ligplaats is verboden, zelfs al is deze vrij, tenzij met akkoord van de havenmeester.

5.13       Het leveren van elektriciteit door middel van een elektriciteitsmeter, eigendom van de haven, en watervoorziening gebeurt via de voorziene aansluitingen en onder toezicht van de havenmeester.

5.14      
In het belang van bepaalde clubactiviteiten of bij werken, kunnen vaartuigen tijdelijk verplaatst worden.

6        BOTEN OP DOORREIS.

6.1          
Speciaal voor boten op doorreis worden er een aantal plaatsen vrij gehouden.

6.2          
Instructies gegeven door de havenmeester of zijn vervanger dienen opgevolgd te worden.

6.3          
De tijdelijke ligplaats voor boten op doorreis is beperkt in tijd voor een periode van maximum 3 weken. Een verblijf voor een langere periode dient aangevraagd te worden en voorgedragen aan het Bestuur. Deze kan toelating verlenen tot verlenging van de periode.

7        ORDE, NETHEID EN RESPECT.

7.1          
Het is verboden om afval afkomstig van buiten de haven, in het havengebied achter te laten of te storten.

7.2          
Om hygiënische redenen wordt iedereen die zich in het havengebied bevindt verplicht, zijn huishoudelijk vuil, afkomstig van de schipperij, uitsluitend te storten in de ter beschikking staande container(s) of vervangend object. Afval van hout, ijzer, aardewerk, porselein, batterijen, oliën, brandstoffen, enz… mogen hierin niet gedeponeerd worden. Deze laatstgenoemden dienen gebracht te worden naar het containerpark.

7.3          
Andere voorwerpen (tafels, stoelen, parasols, BBQ’s…)of afvalstoffen (banden, verfpotten, oliebussen…) mogen niet op de steigers of elders in het havengebied rondslingeren of worden achtergelaten.

7.4          
De kaaimuren moeten vrij blijven en mogen niet bezet worden door tafels, stoelen, parasol, enz…

7.5           Uiterste voorzichtigheid dient in acht genomen te worden met betrekking tot olie, benzine, gasolie, bilgewater. Deze producten bezoedelen het water. Het lozen ervan, zowel boven als onder water, is streng verboden.

7.6          
De gebruiker/eigenaar van een vaartuig is verplicht zijn afvalolie naar een geëigend gemeentelijk systeem af te voeren.

7.7          
Het leveren van brandstof kan uitsluitend geschieden aan de kaaikant – jaagpad, na toelating van de havenmeester.

7.8          
De eigenaars, houders of bewakers van huisdieren zijn verplicht te beletten dat steigers, terreinen en gebouwen bevuild worden door hun dieren. Indien er toch uitwerpselen terecht komen op deze plaatsen, zijn zij verplicht deze onmiddellijk te verwijderen en te deponeren in de afvalcontainers.

7.9          
Eigenaars, houders of bewakers van huisdieren dienen deze zodanig te bewaken dat zij het dier op elk ogenblik kunnen beletten andere dieren, personen en in het bijzonder kinderen, te bespringen, lastig te vallen of te intimideren. Zij dienen er ook voor te zorgen dat hun dieren geen abnormale hinder veroorzaken door aanhoudend geblaf, gejank of gekrijs.

7.10      
Iedereen wordt geacht, tussen 21 uur en 9 uur andermans nachtrust te respecteren en geen onnodig lawaai te maken. Hierop kan een uitzondering toegestaan worden in samenspraak met het Bestuur. Door bijvoorbeeld feesten in het havengebied.

7.11      
Het is niet toegelaten werken in de haven uit te voeren die schade of vervuiling aan nabijgelegen boten kunnen veroorzaken, zoals o.a. slijpen en dergelijke. In overleg met de havenmeester of  zijn vervanger kan men inlichtingen inwinnen om deze werken op verantwoorde wijze uit te voeren op de aangeduide plaats.

7.12      
Er mag geen drinkwater gebruikt worden om boten te reinigen.

7.13      
Restafval dient verplicht in huisvuilzakken van de stad Ieper gestopt te worden en kan vervolgens aan de daarvoor voorziene vuilnisbak gezet te worden. Dit mag enkel op maandag , woensdag en vrijdag telkens uitsluitend  's morgens.

7.14      
Tussen 1 mei en 31 september is het verboden op zon- en wettelijke feestdagen werken uit te voeren met elektrische of andere storende apparatuur.

8        VEILIGHEID.

8.1          
Ieder pleziervaartuig dient de veiligheidsvoorzieningen, zoals gespecificeerd in het algemeen reglement van de scheepvaart, aan boord te hebben.

8.2          
Teneinde schade aan vaartuigen en/of hinder voor andere havengebruikers te voorkomen, is het verboden de loopsteigers en kaaimuur als speelruimte of visplatform te gebruiken en/of er bagage of uitrusting op te stapelen.

8.3          
Poorten en deurtjes die toegang geven tot de haven dienen steeds dicht gedaan te worden.

8.4          
Omwille van gezondheid en veiligheid is het niet toegelaten in de havenkom te zwemmen.

8.5          
De vaartuigen moeten voorzien zijn van een voldoende aantal stootkussens in goede staat en met de juiste afmetingen. Autobanden mogen niet als stootkussen aan de boot, steiger of  kaaimuur gebruikt worden.

8.6          
De booteigenaar of gebruiker die de beschikbare elektriciteitsvoorziening (220V) aanwendt zal er zorg voor dragen dat de stroomaanvoer op het vaartuig een mannelijk stopcontact voorziet, zodat de aanvoerkabel aan de bootzijde geen mannelijke stekker met onder spanning staande blote pinnen bevat.

8.7          
De stroomsterkte op de steigers is beperkt tot 10 Ampère met een maximum verbruik van 2200 Watt. De jachten op doorreis die stroom nemen van de automaat krijgen maximaal 10 Ampère.

8.8          
Ieder vaartuig dient in de haven behoorlijk en veilig gemeerd te worden, met voldoende aantal en stevige meertouwen en springen, zonder andere boten te hinderen, volgens de aanwijzingen van de havenmeester en steeds op zijn genummerde plaats dient te liggen.

8.9          
Varen in het havengebied dient omzichtig te gebeuren, zonder enige hinderlijke golfslag, deining of zuiging te veroorzaken. De vaarsnelheid in de havenkom is beperkt tot 3km/uur.

8.10      
Omwille van de veiligheid, dienen leden die hun vaartuig ter beschikking stellen aan derden, dit kenbaar te maken aan de havenmeester.

8.11      
Het Bestuur heeft het recht inzage te krijgen in alle scheepsdocumenten.

8.12      
Eigenaars en/of schippers van vaartuigen die water insijpeling hebben onder de waterkant met als gevolg zinkend te zijn, worden onmiddellijk telefonisch op de hoogte gebracht. Wanneer de eigenaar en/of schipper niet bereikbaar is, wordt dit onmiddellijk doorgegeven aan de dijkwachters. Wanneer hierdoor mazout, olie of dergelijke onreinheden in het water komt, worden de bevoegde instanties hiervan op de hoogte gebracht.

9        VERANTWOORDELIJKHEDEN.

9.1          
De gebruikers van de haven kunnen geen verhaal laten gelden tegen het Bestuur noch tegen W en Z voor ongemakken, hinder of buitendienststelling der inrichtingen, wegens uit te voeren werkzaamheden, herstellingen, verplaatsingen in opdracht van het Bestuur of gevallen van overmacht.

9.2          
Door het feit dat een persoon het havengebied betreedt, ziet hij af van elke vorm van aansprakelijkheid of elke vorm van schadevergoeding ten laste van de Jachtclub VVW Ieperlee vzw, voor schade toegebracht aan zijn persoon, zijn familie, genodigden, aangestelde of aan zijn vaartuig, voertuig, toebehoren of materialen, met uitzondering van die gevallen waarvoor de club een verzekering heeft afgesloten en aansprakelijk gesteld kan worden.

9.3          
Clubmateriaal kan enkel bij de havenmeester worden ontleend. De clubleden die gebruik maken van de ter beschikking gestelde materialen, voorwerpen en gereedschappen doen dit op eigen risico, gevaar en verantwoordelijkheid. De gebruiker blijft verantwoordelijk voor het ontleende materieel. Het dient in zuivere en goede staat terug te worden ingeleverd.

9.4          
De gebruikers van de instellingen van de club kunnen tegenover deze geen enkel verhaal hebben wegens hinder, tijdelijk ongemak of buitendienststellen der inrichtingen wegens uit te voeren werken.

9.5          
De booteigenaar is ten allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor mogelijke schade die hij zou berokkenen aan derden, materieel, lichamelijk zowel als stoffelijk en/of onstoffelijk. Een dergelijke verzekering is daarom verplicht, minstens risico “Burgerlijke Aansprakelijkheid”. De booteigenaar dient de naam en het polisnummer van zijn verzekering met betalingsattest van de maatschappij jaarlijks voor te leggen vooraleer zijn lidgeld en liggeld te betalen aan het secretariaat, evenals eventuele wijzigingen in de loop van het jaar van het contract. Bij niet voorlegging van betalingsattest, wordt hij geweigerd in de club. Hij dient dan ook zijn schip uit de haven te verwijderen.

10     FINANCIEEL.

10.1      
Het lidgeld wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van Bestuur. Hierin is begrepen, jaarabonnement “Varen” en beperkte persoonlijke verzekering van VVW.

10.2      
Huur ligplaats wordt geregeld via de club.

10.3      
De elektriciteitsrekening zal jaarlijks opgemaakt worden..

10.4      
Het afgenomen elektriciteitsverbruik wordt effectief verrekend volgens het verbruik op de persoonlijke havenelektriciteitsmeter. Het tarief wordt bepaald door de kWh-prijs die de club betaald aan de stroomleverancier.

10.5      
Sporadisch gebruik van elektriciteit wordt verrekend door de havenmeester per overnachting.

10.6       Voor bezoekers stelt de Raad van Bestuur jaarlijks de overnachtingstarieven vast, waarin VVW-leden een korting genieten.

11     SANCTIES.

11.1      
Bij het niet naleven van één der voornoemde punten van het havenregelement kan de overtreder al dan niet met zijn vaartuig, onmiddellijk het bevel krijgen om het havengebied te verlaten.

11.2      
Het Bestuur kan dan beslissen om hem en/of zijn vaartuig de toegang tot de haven definitief te verbieden.

11.3      
Zijn lidmaatschap wordt ongedaan gemaakt.

11.4      
De beslissingen van het Bestuur worden per aangetekend schrijven ter kennis gebracht. Hiertegen bestaat geen verhaal.

11.5      
Boten die in duidelijke staat van uiterlijk verval of slecht onderhoud zijn worden desnoods op kosten van de booteigenaar  uit de haven te verwijderd. Dit geldt eveneens voor de boten die hun financiële bijdragen niet voldoen.

11.6      
Overtredingen van de reglementen zullen door het Bestuur op waarheid worden onderzocht en op gegrondheid worden bestraft, met eventuele uitsluiting uit de club.

11.7      
Materialen welke niet terug worden ingeleverd binnen de afgesproken termijn worden aangerekend.

11.8      
Bij niet-betaling van de havengelden kan de boot in retentie gehouden worden en zal liggeld aangerekend worden tot de verkoop of verwijdering van de boot.

Aldus het “HAVENREGLEMENT” van 1 januari 2011.

De Raad van Bestuur,

Meest recente reacties

12.10 | 13:48

Normaal komt de Sint terug zoals de jaren voordien aan in onze jachthaven rond 18u30.
VVW Emblem zet 4 jachten in .
Meer info kan je bekomen bij het Sint
Maartenscommité van Ieper

12.10 | 09:34

goede middag, is het zo dat de sint dit jaar op 10 november terug aankomt aan de kop van de Kaai? Welk uur komt hij aan? 18u of 18u30? Bedankt Liesbet

25.07 | 07:09

Neen, reserveer rechtstreeks bij onze havenmeester Patrick op tel nummer: +32 471 46 41. Groeten.

24.07 | 14:56

beste, kunnen wij reserveren langs deze weg?

Deel deze pagina